Våra kurser

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att klara uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning och ta ansvar för en säker hantering av varorna.


Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.


Vad lär du dig?

Du får lära dig om olika typer av brandfarliga varor och deras egenskaper, risker vid hantering, vad som gäller kring tillstånd och tillsyn samt vad som står i lagstiftningen.

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-04-22 09:00 - 16:00
Varberg
3 650 kr exkl. moms

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Arbetar man med verktyg eller maskiner som ger upphov till värme eller gnistor finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten. 

För att kunna utföra Heta Arbeten på en tillfällig arbetsplats kräver försäkringsbolagen att man är certifierad och att det finns ett hetarbetsteam på plats. Teamet består av tre roller:

  • Tillståndsansvarig (Den tillståndsansvarige är beställarens representant och är den som tillsammans med hetarbetaren och brandvakten bedömer faran för brand på plats där arbetet ska utföra).
  • Hetarbetare  (Den som utför det heta arbetet).
  • Brandvakt (Den som bevakar arbetsplatsen och släcker om en brand uppstår).
(Scrolla neråt så hittar du kommande tillfällen)

I våra kurser på plats ingår alltid förmiddags och eftermiddagsfika samt lunch.

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-04-25 08:00 - 16:00
Halmstad
2 995 kr exkl. moms

Pris: Från 3 000 kr exkl. moms


Som anläggningsskötare brandlarm ansvarar du för skötsel och underhåll av en brandlarmanläggning. För att kunna göra det behöver du förstås kunskap om hur anläggningen fungerar, men också om risker i verksamheten och vilka lagar och regler ni har att förhålla er till. Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver.

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.


Vad lär du dig?
Du får lära dig om lagar och regler kring brandlarm, riskbedömning, hur brandlarmanläggningar är uppbyggda och fungerar samt om skötsel och underhåll.

Pris: Från 3 000 kr exkl. moms

Pris: 2 500 kr exkl. moms

För att säkerställa att brandskyddet fungerar på er arbetsplats behöver ni regelbundet genomföra så kallade egenkontroller. Den här utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandskyddskontrollant och behöver lära dig hur du praktiskt genomför kontrollerna, som en del i det systematiska brandskyddsarbetet.

Vad lär du dig?

Du får lära dig hur man kan identifiera och åtgärda brandrisker och hur man utför egenkontroller av brandskyddet. Du får också grundläggande kunskaper om systematiskt brandskyddsarbete.

Pris: 2 500 kr exkl. moms

Alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Behöver du grundläggande kunskaper för att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på din arbetsplats? Den här utbildningen passar dig som ansvarar för och samordnar brandskyddet i en mindre verksamhet.

Vad lär du dig? 
Du får lära dig om lagar och förordningar som påverkar brandskyddet, brandskydd i byggnader samt hur du kan organisera det systematiska brandskyddsarbetet enligt den så kallade SBA-cirkeln.

Pris: 3 200 kr exkl. moms

/ 3